Договір про надання телекомунікаційних послуг _______________

   

  м. Чернівці                                                                                                             «_____»______________20___р.

 

 Оператор телекомунікацій приватне підприємство фірма «ІФ-ІКС», що є юридичною особою, резидентом України, платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Іфтімічука Івана Васильовича, який діє на підставі Статуту, далі по тексту Оператор

 ___________________________________________________________________________________________, далі по тексту Абонент (кожен окремо Сторона, а разом Сторони), уклали даний договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі Послуг).

 

1. Загальні положення

 1.1. В цьому договорі терміни вживаються у такому розумінні:

 Абонентська лінія (остання миля) – кабель, що проведено від розподільчого вузла Оператора до кінцевого обладнання Абонента.

 Абонентський рахунок – електронний еквівалент депозиту, призначеного виключно для оплати Послуг Оператора, доступ до свого Абонентського рахунку Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (Логін та Пароль).

Абонплата (Абонентська плата) – щомісячний обов’язковий платіж, який згідно обраного Абонентом Тарифного плану, автоматично знімається з Абонентського рахунку

Тарифний план – встановлена Оператором Абонплата, згідно з якою визначається вартість обраної Послуги та її певні технічні параметри (швидкість передачі, об’єм даних, часові проміжки).

Технічна підтримка – заходи, що проводяться Оператором після звернення Абонента щодо вирішення питань непрацездатності Послуги або усунення погіршення їх якості. До служби підтримки Абонент може звертатися цілодобово (див. реквізити).

Якість послуги – сукупність споживчих властивостей послуги (безперервність, доступність, тощо), що визначає її здатність задовольнити потреби Абонента і характеризується встановленими показниками.

 

1.2. Цей Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №624 від 29.11.2012 р. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абоненту послуг доступу до телекомунікаційної мережі ІФ-ІКС

1.3. Умови договору встановлюються та змінюються Оператором в односторонньому порядку. Зміни та доповнення до Публічного договору затверджуються наказом Оператора та набирають чинності через сім календарних днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті Оператора. При цьому Абонент зобов’язаний самостійно слідкувати за зміною діючих умов Публічного договору, цін, тарифів, умов обслуговування, оприлюднених відповідно до законодавства та цього Публічного договору. Публічний договір надається в паперовому вигляді лише на вимогу Абонент.

1.4. Всі технічні засоби та матеріали (в тому числі Абонентська лінія), які були застосовані Оператором при підключенні Абонента до Мережі «ІФ-ІКС», залишаються у власності Оператора. В разі розірвання Договору, такі матеріали та додаткове телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалось Оператором у тимчасове користування Абоненту), повинні бути повернуті Абонентом в робочому стані.

 

 2. Обов’язки сторін

2.1. Оператор зобов’язується:

2.1.1. Підключити кінцеве обладнання (комп’ютер, роутер, тощо) Абонента до Мережі «ІФ-ІКС після внесення Абонентом установчої плати та авансової плати згідно обраного Тарифного плану. Перший авансовий платіж повинен бути не меншим однієї місячної Абонплати згідно обраного Абонентом Тарифного плану.

2.1.2. Цілодобово надавати Послуги Абоненту при позитивному балансі на його Абонентському рахунку, забезпечуючи правильність застосування обраного Абонентом Тарифного плану.

2.1.3. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій та Публічного договору.

2.1.4. Проводити усунення пошкоджень ліній зв’язку, які обслуговує Оператор, згідно Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ №295 від 29.11.2012 року та Закону України "Про телекомунікації", при цьому максимальний термін усунення — 5 діб з моменту подання Абонентом заявки про несправність.

2.1.5. Інформувати Абонентів на їх запит про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до мережі «ІФ-ІКС».

2.1.6. Протягом десяти робочих днів надавати відповіді на заяви та скарги Абонента.

2.2. Абонент зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно вносити авансову плату за Послуги у розмірах та в строки, встановлені договором відповідно до законодавства.

2.2.2. Не використовувати Послуги Оператора та кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що порушують Законодавство України, суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, в тому числі для розповсюдження забороненої інформації та/або інформації, яка порушує право інтелектуальної власності. Вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки особистої інформації, яка передається через Мережу  «ІФ-ІКС».

2.2.3. Абонент є кінцевим користувачем і зобов’язується не надавати Послуг Оператора третім особам.

2.2.4. Не фальсифікувати власні ідентифікатори доступу та не використовувати чужих ідентифікаторів доступу.

2.2.5. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та Абонентську лінію, згідно п. 4.7. Договору.

2.2.6. Повідомляти Оператора за цілодобовим телефоном Технічної підтримки (або в інший допустимий спосіб, як то факс чи e–mail) про відсутність Послуг, припустимо, внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

2.2.7. Використовувати виключно сертифіковане кінцеве обладнання.

2.2.8. При користуванні Послугою за даним Договором керуватись Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою КМУ №295 від 29.11.2012 року.

2.2.9. Письмово повідомляти Оператора протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення будь-яких змін своїх обов’язкових реквізитів з наданням нових даних, повідомляти про втрату чи викрадення кінцевого обладнання, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з отриманням Послуг.

2.2.10. Зберігати документи, пов’язані з оплатою Послуг, протягом трьох років з моменту здійснення кожної окремої оплати.

 

3. Права сторін

3.1. Оператор має право:

3.1.1. Вимагати від Абонента своєчасної авансової оплати своїх Послуг.

3.1.2. Змінювати Тарифні плани, скорочувати перелік або тимчасово припиняти надання Послуг, а також припиняти діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства, повідомивши про це Абонентів відповідно до пункту 1.3. цього Договору.

3.1.3. Проводити профілактичні роботи на Мережі «ІФ-ІКС». Загальний час проведення профілактичних робіт не має перевищувати 48 годин на квартал. Попередження про проведення профілактичних робіт розміщується на сайті Оператора за 24 години до початку проведення робіт. Період проведення профілактичних робіт не вважається простоєм та оплачується Абонентом.

3.1.4. Змінювати мережні ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин, попередньо повідомивши про це Абонента не пізніше, ніж за 7 днів через сайт www.if-ix.org або іншим способом.

3.1.5. Відмовити Абоненту у підключенні до Мережі його кінцевого обладнання у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

3.1.6. Відкласти підключення Абонента в разі несприятливих погодних умов (значні опади, морози від -10°C, шквальний вітер).

3.2. Абонент має право:

3.2.1.Вимагати цілодобове своєчасне надання Послуг встановленої якості, при позитивному балансі на власному Абонентському рахунку та отримувати від Оператора відомості щодо наданих Послуг у порядку, встановленому законодавством.

3.2.2. Вибирати Тарифні плани на Послуги, які встановлюються Абоненту.

3.2.3. Після зміни Оператором Тарифних планів відмовитися від подальшого використання Послуги, попередивши про це Оператора до вступу нових Тарифних планів в дію.

3.2.4. На обмеження Оператором доступу до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Оператора в установленому законодавством порядку.

3.2.5. Призупинити користування Послугою, повідомивши про це Оператора письмовою заявою. Час призупинення Послуги не повинен перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів протягом одного календарного року; оплачується згідно діючих Тарифних планів Оператора.

3.2.6. Звертатись із скаргами та заявами до Оператора. В разі неотримання відповіді Оператора, Абонент має право звертатись за роз’ясненнями в НКРЗІ України та ДІЗ. Контактні дані зазначених організації вказано на офіційному сайті: www.nkrzi.gov.ua.

3.2.7. На несплату Абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) лінії зв’язку, що виникли не з вини Абонента, та що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором п. 2.1.4, при порушені термінів усунення.

3.2.8. На повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених Послуг, замовлених за Договором, окрім першої авансової плати, що була умовою підключення до Послуг за даним Договором на акційних умовах.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

4.2. Оператор не відповідає за зміст інформації, яку отримує і передає Абонент через Мережу.

4.3. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за затримки або перебої в наданні Послуги, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю Оператора, наприклад: пошкодження частин Мережі Інтернет, які не обслуговуються Оператором, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, і таке інше.

4.4. Оператор не несе відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду, які виникли внаслідок прямого чи опосередкованого користування Послугою за даним Договором.

4.5. Оператор не відповідає перед третіми сторонами за збитки, які вони понесли внаслідок дій Абонента. Абонент самостійно відповідає за нанесену своїми діями шкоду та/або за порушення Законодавства.

4.6. Абонент несе повну відповідальність за зберігання будь-якого кінцевого обладнання, що надавалось Оператором, згідно протоколу замовлених послуг та обладнання, який залишається у Абонента при підключенні до Послуги. В разі розірвання Договору, Абонент зобов’язується протягом 3 (трьох) днів повернути Оператору вищезазначене обладнання у справному стані.

4.7. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані кінцевого обладнання та Абонентської лінії в межах приватного будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

4.8. Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії за межами приміщення Абонента.

 

5. Термін дії Договору та порядок його розірвання

5.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Договору та Протоколу замовлених послуг та обладнання та діє до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених даним Договором.

5.2. Договір може бути розірваним з боку Оператора за умови наявності непогашеної заборгованості Абонента перед Оператором протягом одного календарного місяця. Розірвання Договору не звільнює Абонента від сплати заборгованості.

5.3. При розірванні даного Договору Оператором за невиконання або неналежне виконання Абонентом своїх обов’язків, Оператор має право відмовити Абоненту в укладанні нового Договору.

5.4. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж Абонентської лінії.

5.5. В разі закінчення терміну дії ліцензії Оператора на вид Послуг за цим Договором, що згідно Законів України підлягає ліцензуванню, Договір вважається розірваним, про що повідомляється на офіційному веб-сайті Оператора www.if-ix.org

 

6. Порядок розрахунків

6.1. Абонент повинен здійснювати авансовий розрахунок за надані Послуги. Платежі здійснюються на розрахункові реквізити ПП «ІФ-ІКС», що наведені в Договорі. В призначенні платежу Абонент повинен обов’язково вказувати особистий номер.

6.2. Абонент може поповнювати свій Абонентський рахунок в будь-який інший спосіб, який запропоновано на сайті Оператора www.if-ix.org (наприклад, картками поповнення або за допомогою платіжного терміналу).

6.3. Абонент має право на повернення Оператором невикористаної частини коштів, згідно п. 3.2.8. Договору, у разі припинення дії Договору, а також у разі ненадання замовлених Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав, за надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, у випадках, визначених законодавством.

 

7. Форс–мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, пожежі, стихійні лиха), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади). Ці обставини носять об’єктивний та абсолютний характер. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цією угодою через дію обставин форс-мажору, повинна в 5 денний строк повідомити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

 

8. Інші умови

8.1. Усі повідомлення на адресу Абонента, оприлюднення інформації, передбачені Договором та чинним законодавством, вважаються виконаними Оператором належним чином, якщо Абонент був повідомлений письмово або через веб-сайт Оператора, за допомогою телефону, факсу, sms-повідомлень, засобами електронної пошти.

8.2. Будь-які розбіжності або претензії, що виникають між Абонентом та Оператором, вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди спори вирішуватимуться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Абонент, користуючись Послугами, погоджуються, що Оператор не несе відповідальність за якість надання Послуг у разі впливу факторів, які можуть заважати забезпеченню найвищої якості покриття та доступу до мережі Оператора і знаходяться поза контролем Оператора (природні та погодні умови, інші завади від інших випромінювальних приладів, будівель, надмірний трафік та користування зв’язком у певних місцях та у певний час) та можуть негативно впливати на наявність та потужність сигналів, що передаються обладнанням Оператора.

8.4. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики в мережі Інтернет.

 

 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Підписанням цього Договору Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких Фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані іншій стороні у зв’язку або на виконання цього договору, були отримані та знаходяться у користуванні сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони засвідчують і гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій стороні по договору для їх подальшої обробки з метою виконання цього договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі іншій стороні персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього договору та/або із захистом прав Сторони за цим договором, або якщо це необхідно для реалізації прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторін на передачу вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб. Також представники Сторін - суб’єкти персональних даних підтверджують, що отримали повідомлення про включення персональних даних суб’єктів персональних даних до баз персональних даних іншої Сторони в обсязі і порядку, передбаченому ч.2. ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI от 01.06.2010 р., також повідомлені про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до  ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI от 01.06.2010 р.

 Сторони зобов’язуються забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI от 01.06.2010 р., включаючи захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

 

 

10. Юридична і поштова адреса та платежі реквізит ПРОВАЙДЕРА

 

ПРОВАЙДЕР:

Фактична адреса:

58000, м. Чернівці, вул.. 28 Червня, буд. 62

Юридична адреса:

58000, м. Чернівці, вул.. 28 Червня, буд. 62

Код ЄДРПОУ: 38647025

р/р 26005051609332

в банку ЧФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 356282

Телефон:

0503744235, 0372 900400 067-658-75-87

Сайт: www.vaal.cv.ua

e-mail: info@vaal.cv.ua

 

 

Директор______________________________ Іфтімічук І.В.

 

АБОНЕНТ: